PHP Centeri avaleht Skriptikogu Küsimuste-vastuste leht Teadete vaatamine ja saatmine Foorum - koht küsimiseks Otsingumootor Siit saad infot meie kohta

Kasutajanimi:  
  Parool: 
  Registreeri!   Unustasid salasõna?

 Skriptid (427) 

 Bannerisüsteemid
 E-kaardid
 E-maili saatmine
 E-poed
 Failihaldus
 Flash ja PHP
 Foorumid
 Jututoad
 Kalendrid
 Kalkulaatorid
 Kellad
 Klikilugejad
 Kommentaarid
 Külalisteraamatud
 Küsitlused
 Lehe turvamine
 Lingikogud
 Mängud
 Otsingusüsteemid
 Pildid ja PHP
 Shoutboxid
 Sisuhaldussüsteemid
 Statistika
 Suunamine
 Templeidisüsteemid
 Testid
 Uudised
 Uudistelistid
 Varia


 Otsing 

 

 Utiliidid 

 Kes on kus
 Kasutajate info
 Küsitlused
 PHP manuaal
 Õpetused
 Jututuba
 Lingikogu
 Lemmikskriptid


 PHP funktsioonide manuaalide tõlked:
PHP manuaali tõlke lisamiseks kliki siia!
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Kõik
 abs Absoluutne väärtus
 acos arkuskoosinus
 acosh vastupidine kõverjoone koosinus
 addcslashes lisab stringi teatud osade ette tagurpidi kaldkriipsu
 addslashes lisab stringis teatud sümbolite ette kaldkriipsu
 apache_child_terminate peale selle funktsiooni väljakutsumist lõpetatakse teatud apache protsess
 apache_lookup_uri viib läbi URI osalise väljakutsumise ja väljastab selle kohta teada saadud informatsiooni
 apache_note paneb paika ja loeb apache teateid
 apache_setenv paigaldab apache subprocess_env väärtuse
 array tekitab massiivi
 array_change_key_case väljastab massiivi ning selle strigi võtmed suur- ja väiketähtedena
 array_chunk tükeldab massiivi osadeks
 array_count_values loeb massiivi väärtusi
 array_diff selgitab välja massiivide erinevused
 array_fill täidab massiivi väärtustega
 array_filter filtreerib massiivi elemente kasutades tagasikutse funktsiooni
 array_flip vahetab massiivi väärtusi ja võtmeid
 array_intersect selgitab välja massiivi ühisosad
 array_keys väljastab kõik massiivi võtmed
 array_key_exists kontrollib, kas massiiv sisaldab võtit või indeksit
 array_map kasutab massiivi elementide peal tagasikutse funktsiooni
 array_merge liidab kaks või enam massiivi kokku
 array_merge_recursive ühendab kaks või enam massiivi rekursiivselt
 array_multisort sorteerib paljusid või mitmemõõtmelisi massiive
 array_pad suurendab väärtuse abiga massiivi kindlaksmääratud pikkusele
 array_pop väljastab massiivi viimase elemendi
 array_push lisab ühe või mitu elementi massiivi lõppu
 array_rand kuvab elemente suvalises järjestuses
 array_reduce vähendab korduvalt, kasutades tagasikutse funktsiooni, massiivi väärtuseks
 array_reverse väljastab massiivi vastupidises järjekorras elementidega
 array_search otsib massiivist väärtuse ning selle leidmise korral väljastab võtme
 array_shift väljastab massiivi algusest elemendi
 array_slice väljastab ühe osa massiivist
 array_splice eemaldab massiivi ühe osa ja asendab selle mingi teise osaga
 array_sum väljastab massiivi väärtuste summa
 array_unique eemaldab massiivist sarnased väärtused
 array_unshift lisab array algusesse ühe või enam elementi
 array_values väljastab massiivi kõik väärtused
 array_walk kasutab massiivi igal elemendil kasutajafunktsiooni
 arsort sordib massiivi tähestikule vastupidisesse järjekorda ja säilitab võtme asukoha väärtusele vastavalt
 ascii2ebcdic stringijada tõlgitud koodist ASCII koodi EBCDIC
 asin arkussiinus
 asinh vastupidine kõverjoone siinus
 asort sordib massiivi tähestikulisse järjekorda ja säilitab võtme asukoha väärtusele vastavalt
 aspell_check kontrollib üle sõna
 aspell_check_raw kontrollib sõna samamoodi nagu see üle antakse
 aspell_new loeb sisse uue sõnaraamatu
 aspell_suggest pakub välja erinevaid võimalikke kirjutusviise
 assert kontrollib, kas mõni tingimus või küsimus on FALSE
 assert_options paneb või võtab assert valikuid
 atan arkustangens
 atan2 arkustangens kahest väärtusest
 atanh vastupidine kõverjoone tangens
 base64_decode dekodeerib andmeid kasutades MIME base64
 base64_encode kodeerib andmeid kasutades MIME base64
 basename väljastab faili nime tervikust asukohateest
 base_convert konverdib väärtusi erinevate numbrisüsteemide baaside vahemikus
 bcadd lisab kaks suvalise täpsusega numbrit
 bccomp võrdleb kahte suvalise täpsusega numbrit
 bcdiv jagab kahte suvalise täpsusega numbrit
 bcmod kahe suvalise täpsusega arvu mooduli leidmine
 bcmul korrutab kahte suvalise täpsusega arvu
 bcpow astme leidmine suvalise täpsusega
 bcsqrt suvalise täpsusega ruutjuur
 bcsub lahutab kahte arvu suvalise täpsusega
 bin2hex muudab kahend-andmed kuueteistkümnendik-andmeteks
 bindec muudab kahendiku kümnendikuks
 bind_textdomain_codeset määrab ära märkide kodeerimise, kusjuures väljastatakse teade DOMAIN teadete kataloogist
 break katkestab for, while või switch funktsiooni töö
 bzclose sulgeb bzip2 faili pointeri
 bzcompress pakib stringi bzip2 kodeeritud andmeteks
 bzdecompress pakib bzip2 kodeeritud andmed lahti
 bzerrno väljastab bzip2 vea numbri
 bzerror väljastab massiivina bzip2 vea numbri ja vea kirjelduse
 bzerrstr väljastab bzip2 veateate
 bzflush puhverdatud andmete kirjutama sundmine
 bzopen avab bzip2 pakitud faili
 bzread loeb kahendandmeid bzip2 pakitud failist
 bzwrite kirjutab bzip2 faili
 call_user_func kasutaja poolt defineeritud funktsiooni väljakutsumine
 call_user_func_array kasutaja poolt defineeritud parameetritega massiivi poolt määratud funktsiooni väljaskutsumine
 call_user_method kutsub välja kasutaja poolt defineeritud kindla objekti meetodi
 call_user_method_array parameetritega massiivi poolt määratud kasutaja meetodi väljakutsumine
 cal_days_in_month väljastab kalendrile määratud aasta päevade arvu kuus
 ccvs_add lisab andmeid toimingusse
 ccvs_auth teostab toimingul krediidi autoriseerimise testi
 ccvs_command teostab käsku, mis on omapärane ühele protokollile ja see ei ole saadaval üldises CCVS APIs
 ccvs_count otsib välja, kui palju toiminguid antud tüübile on süsteemis salvestatud
 ccvs_delete kustutab toimingu
 ccvs_done lõpetab CCVS töö ja teostab puhastust
 ccvs_init käivitab kasutamiseks CCVSi
 ccvs_lookup otsib andmebaasist üles erilist tüüpi osa
 ccvs_new tekitab uue, tühja toimingu
 ccvs_report tagastab informatsiooni ja olukorda taustal toimuvate käskude ja protsesside kohta
 ccvs_return krediitkaardil olevate ressursside ülekandmine müüjalt kliendile
 ccvs_reverse teostab juba ära toimunud autorisatsioonil täielikku ümberpööramist
 ccvs_sale krediitkaardilt ressursside ülekandmine kliendilt müüjale
 ccvs_status kontrollib müügiarve olukorda
 ccvs_textvalue eelmise funktsiooni väljakutsele teksti tagastusväärtuse saamine
 ccvs_void teostab lõpetatud toimingul täielikku ümberpääramist
 ceil funktsioonide ülespoole ümardamine
 chdir kataloogi vahetamine
 checkdate kontrollib Gregooriuse kuupäeva ja kellaaja kehtivust
 checkdnsrr kontrollib DNS-sissekandeid, et kas seal esineb sarnasust ühe määratud interneti hosti nimega või IP aadressiga
 chgrp vahetab faili kuuluvust gruppi
 chmod muudab faili õiguseid
 chop eemaldab tükikud ja tabulaatorid stringi lõpust
 chown vahetab faili omanikku
 chr tagastab spetsiifilise ehk erilise märgi
 chroot vahetab root kataloogi
 chunk_split tükeldab stringi sarnasteks osadeks
 class_exists kontrollib, kas class on defineeritud
 clearstatcache puhastab vahemälu
 closedir kataloogi sulgemine
 closelog sulgeb ühenduse süsteemi loggeriga
 com COM klassid
 compact tekitab massiivi koos muutujatega ning nende väärtustega
 com_addref suurendab komponentide loendurit
 com_get väljastab COM komponendi omaduse väärtuse
 com_invoke kutsub välja COM komponendi meetodi
 com_isenum kutsub välja, võtab kasutusele IEnumVariant
 com_load teeb COM komponendile uue viite
 com_load_typelib loeb sisse Typelib
 com_propget väljastab COM komponendi omaduse väärtuse
 com_propput omistab ühele COM komponendi omadusele väärtuse
 com_propset omistab ühele COM komponendi omadusele väärtuse
 com_release vähendab komponentide loendurit
 com_set määrab COM komponendi omadusele väärtuse
 connection_aborted väljastab TRUE, kui client ühendus lõpetatud sai
 connection_status väljastab ühenduse seisundi bitiala
 connection_timeout väljastab TRUE, kui skripti tegevuse aeg on lõppenud
 constant tagastab konstandi väärtuse
 convert_cyr_string muudab stringe ümber ühest cyrillic kodeeringust teise
 copy kopeerib faili
 cos koosinus
 cosh vastupidine kõverjoone koosinus
 count loetleb elemendid muutujas
 count_chars väljastab informatsiooni stringis kasutatud sümbolite kohta
 cpdf_add_annotation lisab märkmed
 cpdf_add_outline lisab käesolevale lehele bookmarki
 cpdf_arc joonistab kaare
 cpdf_begin_text alustab teksti osa tegemisega
 cpdf_circle joonistab ringi
 cpdf_clip kärbib kõiki pilte, joonistusi käesoleva asukohateeni
 cpdf_close sulgeb PDF dokumendi
 cpdf_closepath sulgeb asukohatee
 cpdf_closepath_fill_stroke sulgeb, täidab ja joonistab käesoleva asukohatee
 cpdf_closepath_stroke sulgeb asukohatee ja joonistab mööda seda joone
 cpdf_continue_text väljastab teksti järgmisel real
 cpdf_curveto joonistab kurvi
 cpdf_end_text lõpetab teksti osa
 cpdf_fill täidab käesoleva asukohatee
 cpdf_fill_stroke täidab ja sulgeb käesoleva asukohatee
 cpdf_finalize lõpetab dokumendi
 cpdf_finalize_page lõpetab lehe
 cpdf_global_set_document_limits määrab piirangud kõigile PDF dokumentidele
 cpdf_import_jpeg avab JPEG pildi
 cpdf_lineto joonistab joone
 cpdf_moveto määrab käesoleva asukoha
 cpdf_newpath alustab uut asukohateed
 cpdf_open avab uue PDF dokumendi
 cpdf_output_buffer väljastab PDF dokumendi mälu puhvrist
 cpdf_page_init alustab uue lehega
 cpdf_place_inline_image paneb lehele pildi
 cpdf_rect joonistab ristküliku
 cpdf_restore taastab eelnevalt salvestatud keskkonna
 cpdf_rlineto joonistab joone
 cpdf_rmoveto määrab suhtelise käesoleva asukoha
 cpdf_rotate teeb kindlaks pöördenurga
 cpdf_rotate_text määrab teksti pöördenurga
 cpdf_save salvestab käesoleva keskkonna
 cpdf_save_to_file salvestab PDF dokumendi faili
 cpdf_scale teeb kindlaks suurenduse
 cpdf_setdash katkendlik joon
 cpdf_setflat teeb kindlaks tasasuse
 cpdf_setgray paneb nn hallile väärtusele joonistuse ja täitmise värvi
 cpdf_setgray_fill paneb täitevärvi hallile väärtusele
 cpdf_setgray_stroke määrab joonistamise värvi halliks väärtuseks
 cpdf_setlinecap teeb kindlaks joone lõpu väärtuse
 cpdf_setlinejoin teeb kindlaks joonte omavaheliste ühenduste väärtuse
 cpdf_setlinewidth määrab joone laiuse
 cpdf_setmiterlimit määrab terava nurga väärtuse
 cpdf_setrgbcolor määrab joonistus- ja täitevärvi RGB väärtuseks
 cpdf_setrgbcolor_fill määrab täitevärviks RGB väärtuse
 cpdf_setrgbcolor_stroke määrab joonistusvärvi RGB värvi väärtuseks
 cpdf_set_action_url paneb paika lingi
 cpdf_set_char_spacing määrab tähevahe
 cpdf_set_creator määrab PDF dokumendi algatuse ala
 cpdf_set_current_page paneb paika käesoleva lehe
 cpdf_set_font valib käesoleva fondi stiili ja suuruse
 cpdf_set_font_directories määrab nimekirja, mida kasutatakse väliste fontide kasutamisel
 cpdf_set_font_map_file määrab väliste fontide kasutamise juures ära fondi-faili nime korrastuse, tõlgendamise
 cpdf_set_horiz_scaling määrab horisontaalse teistiulatuse
 cpdf_set_keywords määrab PDF dokumendi märksõna-ala
 cpdf_set_leading määrab teksti ridade vahe
 cpdf_set_page_animation määrab lehtedevahelise kestuse, vältuse
 cpdf_set_subject määrab PDF dokumendi teema ala
 cpdf_set_text_matrix määrab teksti maatriksi
 cpdf_set_text_pos määrab teksti asukoha
 cpdf_set_text_rendering määrab ära, kuidas tekst edasi antakse
 cpdf_set_text_rise määrab teksti vertikaalse tõusu
 cpdf_set_title määrab PDF dokumendi tiitli ehk pealkirja ala
 cpdf_set_viewer_preferences määrab, kuidas lehte brauseris näidata
 cpdf_set_word_spacing määrab sõnade vahe
 cpdf_show väljastab teksti käesolevast asukohast
 cpdf_show_xy väljastab teksti määratud asukohast
 cpdf_stringwidth väljastab stringi laiuse käesolevas fondis
 cpdf_stroke joonistab joone mööda rada
 cpdf_text väljastab teksti koos parameetritega
 cpdf_translate määrab koordinaadisüsteemi alguse koha
 crack_check kontrollib määratud parooli
 crack_closedict sulgeb CrackLib sõnaraamatu
 crack_getlastmessage väljastab viimase kontrolli teate
 crack_opendict avab CrackLib sõnaraamatu
 crc32 arvutab stringi polünomiaalse CRC32 väärtuse
 create_function tekitab anonüümse, ajutise, lambda stiilis funktsiooni
 crypt ühesuunaline stringi krüpteerimine
 ctype_alnum kontrollib tekstis olevaid märke
 ctype_alpha kontrollib tekstis olevaid märke
 ctype_cntrl kontrollib kontrollmärke
 ctype_digit kontrollib numbreid
 ctype_lower kontrollib väiketähti
 ctype_print kontrollib prinditavaid märke
 ctype_upper kontrollib suurtähti
 ctype_xdigit kontrollib märke, mis esinevad kui kuueteistkümnendik numbrid
 curl_close sulgeb CURL sessiooni
 curl_errno väljastab täisarvu, mis sisaldab viimase errori numbrit
 curl_error väljastab stringi, mis sisaldab käesoleva sessiooni viimast errorit
 curl_exec teostab CURL sessiooni
 curl_getinfo informatsiooni saamine erilise ülekande suhtes
 curl_init CURL sessiooni käivitamine
 curl_version väljastab käesoleva CURL versiooni
 current väljastab massiivi käesoleva elemendi
 cybercash_base64_decode base64 dekodeeritud andmed Cybercashi jaoks
 cybercash_base64_encode base64 kodeeritud andmed Cybercashi jaoks
 cybercash_decr Cybercash lahtikodeering
 cybercash_encr Cybercash kodeering
 cybermut_creerformulairecm tekitab HTML formulari maksmiseks, tasumiseks
 cybermut_creerreponsecm tekitab kinnituse, et makse on sooritatud
 cybermut_testmac kontrollib, et kinnitamise teates poleks valeandmeid petmiseks
 cyrus_authenticate Cyrus IMAP serveri usaldatavus
 cyrus_bind seob tagasikutseid Cyrus IMAP serveriga
 cyrus_close sulgeb ühenduse cyrus serveriga
 cyrus_connect loome ühenduse Cyrus IMAP serveriga
 cyrus_query saada Cyrus IMAP serverile päring
 cyrus_unbind lahtisidumine
 date kohaliku aja/kuupäeva moodustamine
 dbase_add_record lisab kirje dbase andmebaasi
 dbase_close sulgeb dbase andmebaasi
 dbase_delete_record kustutab kirje dbase andmebaasist
 dbase_get_record loeb kirje dbase andmebaasist
 dbase_numfields leiab, palju välju dbase andmebaasis on
 dbase_numrecords leiab, kui palju kirjeid dbase andmebaasis on
 dbase_open avab dbase andmebaasi
 dbase_pack pakib dbase andmebaasi
 define defineerib konstandi
 defined Kontrollib, kas sisestatud konstant eksisteerib
 die funktsiooni exit() alias
 diskfreespace Väljastab, palju on vaba ruumi sinu kõvakettal
 doubleval Võtab 2x väärtuse
 echo väljastab ühe või enama arvu stringe
 end Paneb pointeri array viimase elemendi juurde
 ereg_replace asendab tavalise väljastuse
 error_log saadab veateate
 error_reporting määrab ära, kuidas PHP veateateid näitama peaks
 eval tõlgendab stringi PHP koodina
 exit väljastab teate ja lõpetab praeguse skripti
 explode stringiga teise stringi lõikumine
 extension_loaded Tuvastab kas laiendusmoodul on laetud või ei
 fclose suleb avatud faili
 filesize näitab faili suurust
 floor ümardab murrud
 fopen Avab faili või URLi
 ftp_cdup läheb tagasi peakausta
 ftp_chdir vahetab kaustu FTP serveris
 ftp_connect loob FTP ühenduse
 ftp_delete kustutab faili FTP serverist
 ftp_get laeb alla faili FTP serverist
 ftp_login FTP ühendusele sisse logimiseks
 ftp_pwd väljastab hetke kausta nime
 function_exists Tagastab _TRUE kui funktsioon on defineeritud
 getcwd võtab kausta kus hetkel töötatakse
 getdate annab informatsiooni aja kohta
 getimagesize tagastab pildi suurused
 get_defined_constants tagastab ühendatud jada kõikide konstantide ja nende väärtustega
 get_defined_functions tagastab jada kõikide defineeritud funktsioonidega
 get_defined_vars tagastab kõikide defineeritud muutujatega jada
 get_extension_funcs tagastab mooduli kõikide funktsioonide nimedega jada
 get_loaded_extensions tagastab kõikide kompileeritud ja sisseloetud moodulite nimedega jada
 htmlentities konverteerib kõik vastavad HTML märgid HTML-ile sobilikuks
 htmlspecialchars konverteerib spetsiaalsed märgid HTML-ile sobilikuks
 ignore_user_abort kui klient sulgeb brauseri, siis skript töötab/ei tööta edasi.
 implode jada elementide liitmine stringiga
 include lisab (e arvab kaasa) ja arendab määratud faili
 include_once lisab (e arvab kaasa) ja arendab määratud faili ühekordselt
 in_array tulemus on tõene, kui väärtus esineb jada
 isset kontrollib kas muutuja on määratud või ei
 is_array kontrollib, kas määraja on massiiv
 is_bool kontrollib kas muutuja on boolean tüüpi
 is_int kontrollib kas muutuja on täisarv
 is_string kontrollib kas muutuja on string
 join liidab stringiga massiivi elemendid stringiks
 key väljastab assotsiatiivse massiivi võtme
 ksort sordib massiivi tähestikulisse järjekorda võtme järgi
 list määrab muutujad jadana
 md5 kalkuleerib stringi md5-hash'i
 md5_file kalkuleerib antud failinimele vastava faili sisu md5-hash'i
 mime_content_type väljastab faili MIME sisutüübi
 mkdir loob kataloogi
 mysql_affected_rows Kui palju ridasid mõjutati eelmise MySql operatsiooniga.
 mysql_close Sulgeb Mysql ühenduse
 mysql_connect Avab ühenduse MySQL serveriga
 mysql_create_db Teeb MySQL andemabaasi
 mysql_drop_db Kustutab MySQL andmebaasi
 mysql_errno Tuleb numbriline väärtus, mis oli viga eelmise MySQL operatsioonil
 mysql_error Tuleb tekstina mis oli viga eelmisel MySQL operatsioonil
 mysql_field_name väljastab konkreetse välja nime päringust
 mysql_get_client_info MySQL kliendi info
 mysql_get_host_info MySQL host'i info
 mysql_get_proto_info MySQL protokolli info
 mysql_get_server_info MySQL serveri info
 mysql_num_fields loendab veergude arvu päringust
 mysql_num_rows Tagastab päringu tulemuste arvu
 mysql_result tagastab andmed MySQL result set-ist
 natcasesort sordib massiivi kasutades tõstutundetut "loomuliku järjekorra" algoritmi
 natsort sordib massiivi kasutades "loomuliku järjekorra" algoritmi
 next liigutab edasi ühevõrra massiivi osutit e. pointrit
 nl2br sisestab HTML reavahetused enne igat uut rida stringis
 ord Tagastab tähemärgi ASCII väärtuse
 pg_affected_rows Tagastab mõjutatud kirjete arvu
 pg_cancel_query Katkestab asünkroonse päringu
 phpinfo väljastab täpse info php kohta
 phpversion Saab teada sinu php versiooni.
 pi Võtab pi väärtuse
 pos väljasta käesolev element jadast
 preg_replace sooritab regulaarse avalduse otsingu ja asenduse
 prev liigutab osutit e. pointrit ühe elemendi võrra tagasi
 print väljastab stringi
 printf väljastab vormindatud stringi
 range loob massivi, mis sisaldab elementide vahemikku
 rawurldecode Dekodeerib URL-kodeeritud stringi
 rename vahetab faili nime
 require lisab (e arvab kaasa) ja arendab määratud faili
 require_once lisab (e arvab kaasa) ja arendab määratud faili ühekordselt
 reset paneb massiivi osuti (e. pointri) massiivi algusesse
 restore_error_handler taastab eelmise veateate funktsiooni
 rmdir Kustutab katalooge (directoris)
 round ümardab arvu teatud kohani!
 rsort sordib massiivi tähestikulisele järjekorrale vastupidiselt
 session_destroy Hävitab kõik andmed, mis on sessiooni registeeritud
 session_register kindlate muutujate registreerimine kindlasse sessiooni
 session_start eelnevalt registreeritud sessioonist andmete lugemine
 session_unregister deregistreerib käesolevast sessioonist saadud muutuja
 session_unset Teeb vabaks kõik sessiooni muutujad
 sin siinus
 sizeof leiab elementide arvu muutujas
 sleep viivitab ja viib täide
 sort sordib massiivi
 split tükeldab stringi massiiviks, kasutades regulaaravaldist
 sqrt ruutjuur
 srand Suvalise numbri generaator
 stripslashes eemaldab stringis teatud sümbolite eest kaldkriipsud, mis lisati funktsiooniga addslashes()
 strlen hangib stringi pikkuse
 strrchr leiab stringis sümboli viimase esinemise
 strstr leiab stringi esimese esinemise stringis
 strtolower muudab stringis kõik tähed väiketähtedeks
 strtoupper muudab stringis kõik tähed suurtähtedeks
 strtr tõlgib stringis teatud sümbolid
 str_repeat kordab stringi
 substr toob välja osa stringist
 substr_count loeb kokku substringide esinemiste arvu
 substr_replace asendab teksti stringi teatud osa ulatuses
 tan tangens
 time ütleb meile UNIX aja
 ucfirst teeb stringi esimese tähe suurtäheks
 ucwords teeb stringi iga sõna esimese tähe suurtäheks
 uksort sordib massiivi võtmete järgi kasutades kasutaja poolt defineeritud võrdlusfunktsiooni
 unlink Kustutab faili
 user_error tekitab kasutaja-tasandil error/warning/notice teate
 usleep lükkab tegevust edasi mikrosekundite võrra
 usort sordib massiivi väärtuste järgi kasutades kasutaja poolt defineeritud võrdlusfunktsiooni
 vprintf väljastab vormindatud stringi
 vsprintf tagastab vormindatud stringi
 wordwrap lõigub ühe stringi sinupoolt antud tähtede arvuni kasutades stringi lõpetamise meetodit

Avaleht   -    Skriptikogu   -    Teated   -    Foorum   -    Reklaam   -    Tagasiside   -    Kasutamise reeglid

© Copyright 2002-2019 PHP Center. Kõik õigused reserveeritud.